Znak Zakładu Kartografii

Cechy modelowania kartograficznego

Efektem modelowania kartograficznego jest najczęściej mapa. Ale rozumiana znacznie szerzej niż dawniej – jako jeden z modeli przestrzeni spełniający określone, zdefiniowane w teorii kartografii warunki.

Osiem warunków (cech modelowania) jakie powinny być spełnione w procesie  modelowania kartograficznego:

  1. Portretowanie przestrzeni.
  2. Identyfikowalność  typów obiektów i zjawisk.
  3. Opisywanie związków  przestrzennych pomiędzy obiektami.
  4. Lokalizowanie w przyjętym układzie odniesienia.
  5. Intencyjne uwzględnienie określonego poziomu/ów uogólnienia w funkcji celu.
  6. Symbolizacja oparta na wiedzy.
  7. Świadome autorstwo komunikatu.
  8. Jednoznaczność przekazu (zgodność intencji z odbiorem).

Mapa to uporządkowana struktura informacyjna ukształtowana poprzez wieloletnią praktykę i badania z zakresu kartografii.

Źródło: Baranowski M., Gotlib D., Olszewski R. (2016), Properties of cartographic modelling under contemporary definitions of a map, in: Polish Cartographical Review, Polskie Towarzystwo Geograficzne, vol. 48, nr 3, pp. 91-100.