Znak Zakładu Kartografii

Projekty naukowe

Wykaz najważniejszych projektów naukowych i wdrożeniowych z ostatnich lat

Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych” (CENAGIS), realizowany w ramach Osi Priorytetowej I z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1. „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, kierownik projektu: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni;

Metody analizy, prognozowania i rekomendowania w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem analiz geoprzestrzennych (Methods of spatial Analysis, forecasting and Recommendation in preventing the spread of COVID-19), realizowany w ramach programu IDUB against COVID-19

MARS - Opracowanie koncepcji i prototypu systemu symulacji procesu terratransformacji Marsa (MARS - Development of the concept and prototype of the simulation system of the Mars terraformation process), realizowany w ramach konkursu CyberiADa-1

FabSpace 2.0. The Fablab for geodata-driven innovation - by leveraging Space data in particular, in 2.0 Universities”, realizowany w ramach programu Horyzont 2020, Call: H2020-INSO-2015

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence realizującej wielokryterialną analizę danych przestrzennych w środowisku narzędziowym desktop oraz Web”, projekt NCBiR realizowany w ramach POIG – 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

GIS-Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury żywej kultury” finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury

Opracowanie metodyki zasilania, generalizacji, wizualizacji i prowadzenia analiz przestrzennych w środowisku wielorozdzielczej bazy danych topograficznych BDG” (projekt badawczy NCN)

Geoportal tematyczny dziedzictwa narodowego” realizowany na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Geopartycypacja społeczna w budżecie obywatelskim” realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Płock

Opracowanie i wdrożenie usługi nawigacji zintegrowanej wewnątrz budynków użyteczności publicznej”, projekt NCBIR - INNOTECH realizowany przez firmę WASAT

Projekt bazy danych przestrzennych i geowizulizacji dla potrzeb nawigacji wewnątrz budynków”, realizowany przez SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp z o.o.

Kompetentny wykładowca - wysoki poziom nauczania”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt MARCO

Metody analizy, prognozowania i rekomendowania w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem analiz geoprzestrzennych (Methods of spatial Analysis, forecasting and Recommendation in preventing the spread of COVID-19)

Projekt MARS

MARS - Opracowanie koncepcji i prototypu systemu symulacji procesu terratransformacji Marsa (MARS - Development of the concept and prototype of the simulation system of the Mars terraformation process)