Znak Zakładu Kartografii

Dariusz Gotlib

dr hab. inż., profesor nzw. Politechniki Warszawskiej

Z wykształcenia kartograf-geoinformatyk, specjalista z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS – Geographical Information Systems). Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia uzyskał w 2001 roku, stopień doktora habilitowanego w roku 2011. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Kartografii Politechniki Warszawskiej (od roku 2001), twórca pierwszego Laboratorium i Zespołu Badawczego Kartografii Mobilnej. Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Geodezji i Kartografii PW na kadencję 2012-2016. Jeden z głównych inicjatorów utworzenia studiów o kierunku „Geoinformatyka”.

Zainteresowania zawodowe: kartografia mobilna, kartografia nawigacyjna (w tym lotnicza), modelowanie danych przestrzennych, systemy informacji topograficznej, GIS, LBS.  Prowadzi dydaktykę z zakresu geoinformatyki oraz kartografii.

Członek wielu organizacji naukowych i zawodowych, m.in. sekretarz Sekcji Geoinformatyki Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk (2010-2012), członek Sekcji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności (od 2014), członek Komitetu Narodowego do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, Członek Zarządu Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Członek Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk (od roku 2016).

Pozauczelniane doświadczenie zawodowe: Autor lub współautor ok. 20 opracowań eksperckich dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz kilkunastu innych. Część opracowań została wykorzystana w wielu rozporządzeniach do Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego oraz w rozporządzeniu do ustawy dotyczącej deregulacji zawodów (2013). W latach 1999-2003 był głównym projektantem polskiej Bazy Danych Topograficznych (TBD). Autor znacznej części ogólnopolskich Wytycznych Technicznych Baza Danych Topograficznych (TBD) wydanych w 2003 przez Głównego Geodetę Kraju (w roku 2014 Polska w oparciu o przedstawione koncepcje zakończyła pozyskiwanie danych dla całego terytorium kraju). Kierowanie pracami produkcyjnymi i rozwojem Systemu Bazy Danych Przestrzennych (2001-2011) w firmach grupy kapitałowej PPWK (funkcja Dyrektora ds. technologii GIS i Dyrektor Działu Baz Danych Geograficznych), których efektem było opracowanie bazy danych dla Polski wykorzystywanej m.in. w komercyjnych systemach nawigacyjnych i produkcie Google Maps.

Członek Redakcji czasopism naukowych „Polish Cartographical Review” oraz „Annual Navigation” (redaktor działowy „Land Navigation”), członek Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego „Reports on Geodesy and Geoinformatics” oraz kilku rad naukowych oraz programowych konferencji i konsorcjów.

Więcej informacji w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.