Znak Zakładu Kartografii

Wybrane publikacje z ostatnich lat

Wykaz wybranych prac: monografii, artykułów w czasopismach naukowych i referatów konferencyjnych

Książki redagowane

Gotlib D.: Metodyka prezentacji kartograficznych w mobilnych systemach lokalizacyjnych i nawigacyjnych (rozprawa habilitacyjna), Prace Naukowe PW, seria Geodezja, vol. 48, 2011, Oficyna Wydawnicza PW, 158 s.

Gotlib D.Olszewski R. (red.), Praca zbiorowa: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, 336 s.

Gotlib D., Olszewski R.: (red.)SMART CITY. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, 2016, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, ISBN 978-83-01-18478-0, 266 s.

Olszewski R.: Kartograficzne modelowanie rzeźby terenu metodami inteligencji obliczeniowej (rozprawa habilitacyjna), Prace Naukowe PW, seria Geodezja, vol. 46, 2009, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 210 s.

Prace doktorskie

Bielawski Bartłomiej: Opracowanie metody wyznaczania rozdzielczości geoinformacyjnej w cyfrowym modelu topograficznym, Wydział Geodezji i Kartografii, Data obrony: 13-12-2018, Data nadania stopnia: 13-12-2018 –Nagroda Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w kategorii prace doktorskie w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji (edycja 2018),

Fiedukowicz Anna: Metodyka wykorzystania reduktów i reguł przybliżonych w procesie generalizacji informacji geograficznej, Wydział Geodezji i Kartografii, Data obrony: 16-11-2017, Data nadania stopnia: 16-11-2017

Kukułka Michał: Koncepcja kartograficznego systemu wspomagania użytkowników serwisów geoinformacyjnych, Wydział Geodezji i Kartografii, Data obrony: 03-07-2018, Data nadania stopnia: 03-07-2018

Latuszek Kamil Jan: Minimalizacja zniekształceń odwzorowań wielostożkowych według kryteriów Airy’ego oraz Fioriniego, Wydział Geodezji i Kartografii, Data obrony: 03-03-2020, Data nadania stopnia: 03-03-2020

Marciniak Jacek: Wykorzystanie kartograficznych modeli wnętrz budynków do podniesienia jakości procesu nawigacji, Wydział Geodezji i Kartografii, Data obrony: 02-07-2018, Data nadania stopnia: 02-07-2018

Szczepaniak-Kołtun Zofia: Harmonizacja treści sytuacyjnej baz danych topograficznych z modelem wysokościowym na przykładzie obiektów hydrograficznych, Wydział Geodezji i Kartografii, Data obrony: 29-11-2018, Data nadania stopnia: 29-11-2018

Wyszomirski Michał: Koncepcja zintegrowanej bazy danych przestrzennych dla systemów BIM i GIS, Wydział Geodezji i Kartografii, Data obrony: 24-04-2019, Data nadania stopnia: 24-04-2019 – Nagroda Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w kategorii prace doktorskie w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji (edycja 2019)

Rozdziały z książek i monografii

Andrzejewska M., Bielawski B.Głażewski A.Gotlib D.Kowalski P.J., Ostrowski W.: Koncepcja szeregu skalowego nowych map urzędowych w standardzie BDG, w: Polska kartografia w dobie przemian metodycznych i technologicznych / Korycka-Skorupa J., Ostrowski J. (red.), 2010, Polskie Towarzystwo Geograficzne, ss. 25-34,

Bac-Bronowicz J., Kowalski P.J.Olszewski R.: Integracja i wizualizacja różnorodnych danych topograficznych i tematycznych w serwisach internetowych, w: Kartografia w regionie / Konisa A., Ostrowski J., Strzelecki K. (red.), 2010, Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Kartograficzny ; Słupsk : Zakład Kartografii, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Akademia Pomorska, ss. 221-230,

Bac-Bronowicz J., Gajewski A., Kowalski P.J., Ostrowski W.: Problemy redakcyjne przy opracowaniu mapy topograficznej 1:50 000 na podstawie Wielorozdzielczej Bazy Danych Topograficznych, w: Kartografia w regionie / Konisa A., Ostrowski J., Strzelecki K. (red.), 2010, Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Kartograficzny ; Słupsk : Zakład Kartografii, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych, Akademia Pomorska, ss. 206-220,

Baranowski M., Gotlib D., Olszewski R.: In Search of the Essence of Cartography, W: Advances in Cartography and GIScience / P. Peterson Michael (red.), 2017, Springer, ISBN 978-3-319-57335-9, s. 525-536, DOI:10.1007/978-3-319-57336-6_36

Bielawski B.Kołodziej A.: Centralny węzeł krajowej infrastruktury informacji przestrzennej - Geoportal.gov.pl, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 201-206,

Bielawski B.Kowalski P.J.Głażewski A.: Integracja BDOT10k z rejestrami TERYT, PRG, PRNG, EMUiA oraz innymi systemami geinformacyjnymi, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 163-167,

Bielawski B.: Krajowy system zarządzania bazą danych obiektów topograficznych (KSZBDOT), w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2,

Bielawski B.: Produkty wyjściowe i formy ich udostępniania, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 106-107,

Bielawski B.: Rola metadanych w tworzeniu i udostępnianiu BDOT10k, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 84-92,

Bielawski B.Kołodziej A.Olszewski R.Gotlib D.: Wykorzystanie BDOT10k do tworzenia zbiorów danych zgodnych ze specyfikacjami dyrektywy INSPIRE, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 141-155,

Bielawski B.: Zasilanie wewnętrznych systemów informacyjnych instytucji publicznych na przykładzie geoportalu OWI, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 228-232,

Del Frate F., Mothe J., Barbier C., Becker M., Olszewski R., Soudris D.: FABSPACE 2.0: THE OPEN-INNOVATION NETWORK FOR GEODATA-DRIVEN INNOVATION, W: 2017 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS). Proceednigs / Tjuatja Saibun, Kunkee David  (red.), IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium Proceedings, 2017, Institute of Electrical and Electronics Engineers, ISBN 978-1-5090-4951-6, s. 353-356, DOI:10.1109/IGARSS.2017.8126969

Fiedukowicz A.Olszewski R.: Ewaluacja statystyczna jako miara poprawności generalizacji informacji geograficznej na przykładzie opracowania komponentów pochodnych BDG, w: Zastosowanie statystyki w GIS i kartografii: główne problemy współczesnej kartografii 2011 / Żyszkowska W., Spallek W. (red.), 2011, Uniwersytet Wrocławski - Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, ISBN 978-83-62673-08-7, ss. 104-126,

Fiedukowicz A.: Integracja bazy danych obiektów topograficznych z LMN i BDL, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 179-186,

Fiedukowicz A.Pillich-Kolipińska A.: Planowanie przestrzenne, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 222-227,

Fiedukowicz A., Głażewski A., Kołodziej A., Koszewski K., Kowalski P., Olszewski R., Włochyński L.: Map Portal as a Tool to Share Information on Cultural Heritage Illustrated by the National Heritage Board Geoportal, W: Advances in Digital Cultural Heritage International Workshop, Funchal, Madeira, Portugal, June 28, 2017, Revised Selected Papers / Ioannides  Marinos[i in.](red.), Lecture Notes In Computer Science, vol. 10754, 2017, Springer, ISBN 978-3-319-75788-9, s. 48-64, DOI:10.1007/978-3-319-75789-6_4

Głażewski A.Kowalski P.J.Olszewski R., Bac-Bronowicz J.: New Approach to Multi Scale Cartographic Modelling of Reference and Thematic Databases in Poland, w: Cartography in Central and Eastern Europe / Gartner Georg, Ortag Felix (red.), Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, 2010, Springer Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-03293-6, 978-3-642-03294-3, ss. 89-106,

Głażewski A.: Podstawy metodyczne projektowania wizualizacji hybrydowej referencyjnych baz danych typu MRDB w aspekcie pragmatycznym, w: Prace i Studia Kartograficzne. Tom 4: Pragmatyka w kartografii / Medyńska-Gulij B., Kubiak J. (red.), 2013, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-63400-52-1, ss. 49-58,

Głażewski A.Kowalski P.J., Marmol M.: Prezentacje kartograficzne BDOT10k, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 93-105,

Głażewski A.: Problem klasyfikacji i prezentacji elementów sieci drogowej w urzędowych opracowaniach topograficznych, w: Polska kartografia w dobie przemian metodycznych i technologicznych / Korucka-Skrupa J., Ostrowski J. (red.), 2010, Polskie Towarzystwo Geograficzne, ss. 73-88,

Gnat M., Wielądek A., Kętlińska B., Kołodziej A., Łączyński M., Olszewski R., Turek A.: Использование игрофикации в процессе социальной партиципации и создании «умных городов» на примере Варшавы, W: Улан-Удэ – Варшава Два города, два мира, общие проблемы и научно-исследовательские вызовы / Bazarow Andriej, Jawłowski Albert (red.), 2017, Uniwersytet Warszawski, ISBN 978-83-63636-61-6, s. 145-174

Gotlib D.: Baza danych jako podstawa produkcji map topograficznych, w: Bazy danych w kartografii / Żyszkowska W., Spallek W. (red.), 2009, ss. 37-47,

Gotlib D.Gnat M.: Budowa systemów lokalizacyjnych i nawigacyjnych, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 211-221,

Gotlib D.Kołodziej A.Bielawski B.: Centra powiadamiania ratunkowego oraz systemy wspomagania dowodzenia, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 243-249,

Gotlib D.: Ewolucja bazy danych obiektów topograficznych w kontekście realizacji projektu GBDOT, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 41-48,

Gotlib D.: Model danych TBD/BDOT10k/BDOO, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 60-73,

Gotlib D.: Ogólna koncepcja, cel budowy i zakres informacyjny BDOT10k i BDOO, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 51-57,

Gotlib D.Olszewski R.: Podsumowanie, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 321-322,

Gotlib D., Konopska B.: Proces generowania map analogowych z baz danych – konieczność czy ambicje wydawcy, w: Bazy danych w kartografii / Żyszkowska W., Spallka W. (red.), 2009, ISBN 978-83-928193-5-6, ss. 29-35,

Gotlib D.: Przykłady zastosowań i metod korzystania z informacji przestrzennej. IV.8. Aplikacje nawigacyjno-lokalizacyjne jako komponent SIP dla gminy i powiatu, w: Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych / Białousz Stanisław (red.), 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-163-1, ss. 355-361,

Gotlib D.: Systemy zarządzania drogami kolejowymi i liniami kolejowymi, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 255-263,

Gotlib D.: Wyzwania organizacyjne, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 285-286,

Gotlib D., Uchański J.: Integracja bazy danych obiektów topograficznych z bazą EGiB GESUT, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 175-179,

Gotlib D.: Wybrane zastosowania innowacyjnych technologii i zasobów geoinformacyjnych w działaniu jednostek samorządu terytorialnego. Trendy w rozwoju technologii geoinformacyjnych - wybrane przykłady, W: Geoinformacja zmienia nasz świat, 2018, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-2563-0, s. 91-99

Gotlib D., Olszewski R.: Wybrane zastosowania innowacyjnych technologii i zasobów geoinformacyjnych w działaniu jednostek samorządu terytorialnego. Podsumowanie, W: Geoinformacja zmienia nasz świat, 2018, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-2563-0, s. 148-150

Gotlib D., Wyszomirski M.: Cartographical Presentation of BIM Models, W: PROCEEDINGS 2018 Baltic Geodetic Congress (BGC-Geomatics 2018)  / Bilof Randall (red.), 2018, Institute of Electrical and Electronics Engineers, ISBN 978-1-5386-4899-5, s. 121-126, DOI:10.1109/BGC-Geomatics.2018.00029

Karyś A., Olszewski R.Pillich-Kolipińska A.: Czy w Polsce uda się stworzyć wielorozdzielczą bazę danych MRDB? Automatyzacja procesu opracowania komponentu TOPO250 na podstawie źródłowej bazy TOPO10?, w: Polska kartografia w dobie przemian metodycznych i technologicznych / Korucka-Skrupa J., Ostrowski J. (red.), 2010, Polskie Towarzystwo Geograficzne, ss. 35-51,

Kołodziej A.Pillich-Kolipińska A.: Integracja bazy danych obiektów topograficznych z innymi bazami danych IIP, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 186-191,

Kołodziej A.: Zasilanie systemów dokumentacji obiektów zabytkowych, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 264-276,

Kowalski P.J.Olszewski R., Bac-Bronowicz J.: A Multiresolution, Reference and Thematic Database as the NSDI Component in Poland – The Concept and Management Systems, w: Cartography in Central and Eastern Europe / Gartner Georg, Ortag Felix (red.), Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, 2010, Springer Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-03293-6, 978-3-642-03294-3, ss. 443-456,

Kowalski P.J.Białousz S.Różycki S.: Metody wizualizacji i publikacji danych przestrzennych, w: Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych / Białousz Stanisław (red.), 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-163-1, ss. 315-338,

Kowalski P.J., Mostowska M.: Ocena jakości i funkcjonalności map w internetowych serwisach lokalizacyjnych, w: Polska kartografia w dobie przemian metodycznych i technologicznych / Korycka-Skorupa J., Ostrowski J. (red.), 2010, Polskie Towarzystwo Geograficzne, ss. 119-136,

Kowalski P.J.Głażewski A.Pillich-Kolipińska A.: Podstawowe informacje o SIP oraz związek między SIP a infrastrukturą geoinformacyjną – ujęcie praktyczne, w: INSPIRE i Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej, podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne, skrypt dla uczestników Szkolenia Eksperckiego / Białousz S., Bielecka E. (red.), 2011, Instytut Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-245-1213-5,

Kowalski P.J.Głażewski A.Kołodziej A.: Produkcja map topograficznych i tematycznych, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 195-200,

Kowalski P.J.: Produkcja planów miast i miejskich geoportali, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 207-210,

Olszewski R.Pillich-Kolipińska A.: Automatyzacja procesu generalizacji informacji geograficznej - zasilanie BDOO oraz map topograficznych nowej generacji danymi BDOT10k, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 287-293,

Olszewski R.: Bazy danych przestrzennych jako element infrastruktury geoinformacyjnej w Polsce, w: Bazy danych w kartografii: główne problemy współczesnej kartografii 2009 / Żyszkowska W., Spallka W. (red.), 2009, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Zakład Kartografii, ISBN 978-83-928193-5-6, ss. 20-28,

Olszewski R., Graf R., Stankiewicz M.: Czy w Polsce potrzebna jest urzędowa kartografia tematyczna? Mapa hydrograficzna a sprawa polska, w: Polska kartografia w dobie przemian metodycznych i technologicznych / Korucka-Skrupa J., Ostrowski J. (red.), 2010, Polskie Towarzystwo Geograficzne, ss. 89-109,

Olszewski R.: Generalizacja rzeźby terenu z zastosowaniem modeli numerycznych, w: Numeryczne modele terenu w kartografii : główne problemy współczesnej kartografii 2010 / Żyszkowska W., Spallka W. (red.), 2010, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Zakład Kartografii, ISBN 978-83-6273-01-8, ss. 76-84,

Olszewski R.: Inetgracja BDOT10k/BDOO z zasobem NMT, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 167-175,

Olszewski R.: Podstawy prawne budowy baz danych BDOT10k i BDOO, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 58-59,

Olszewski R.Kołodziej A.: Przetwarzanie danych topograficznych i integracja z innymi danymi IIP, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 156-163,

Olszewski R., Buczek A.: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury wiedzy przestrzennej , w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 307-317,

Olszewski R.Pillich-Kolipińska A.Fiedukowicz A.: Rola danych topograficznych w realizacji tematów danych przestrzennych dyrektywy INSPIRE w Polsce, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 134-140,

Olszewski R.Kowalski P.J.Fiedukowicz A.Kołodziej A.: Społeczeństwo geinformacyjne i przetwarzanie danych przestrzennych, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 300-306,

Olszewski R.: Wpływ dyrektywy INSPIRE na rozwój kartografii w Polsce, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 127-133,

Olszewski R.Stankiewicz M.: Wprowadzenie - topografia dawniej i dziś, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 15-25,

Olszewski R., Turek A.: Using fuzzy geoparticipation methods to optimize the spatial development process in a smart city, W: Proceedings: 4th IEEE International Conference on Collaboration and Internet Computing. CIC 2018 , 2018, Institute of Electrical and Electronics Engineers, ISBN 978-1-5386-9502-9, s. 430-437, DOI:10.1109/CIC.2018.00065

Olszewski R.: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesach partycypacji społecznej, W: Geoinformacja zmienia nasz świat, 2018, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-2563-0, s. 100-107

Pillich-Kolipińska A., Buczek A., Fiedukowicz A.Kowalski P.J.: Inne zastosowania BDOT10k, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 277-282,

Stankiewicz M.: Zarys historii produkcji polskich urzędowych map topograficznych, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 26-33,

Szwarczewski P., Bujak Ł., Korabiewski B., Kupryjanowicz M., Wierzbicki G.: Badania paleośrodowiskowe w dolinie rzeki Mlecznej w sąsiedztwie wczesnośredniowiecznego grodziska Piotrówka w Radomiu (wyniki badań w sezonie 2009), w: Radom: korzenie miasta i regionu. T. 1. Badania 2009 / Buko A., Główka D. (red.), 2010, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-89499-78-3, ss. 157-176,

Turek A., Olszewski R.: Partycypacja społeczna w procesie planowania przestrzennego z zastosowaniem informacji przestrzennej, W: Geoinformacja zmienia nasz świat, 2018, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-2563-0, s. 108-115

Uchański J., Gotlib D.: Integracja bazy danych obiektów topograficznych z bazą EGiB GESUT, w: Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Gotlib Dariusz, Olszewski Robert (red.), 2013, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ISBN 978-83-254-1975-2, ss. 175-179,

Woronko B., Szwarczewski P., Bujak Ł.: Zapis zmian środowiska przyrodniczego w dolinie rzeki Mlecznej w rejonie wczesnośredniowiecznego grodziska Piotrówka w Radomiu na podstawie charakteru powierzchni ziaren kwarcowych frakcji piaszczystej, w: Radom: korzenie miasta i regionu. T. 2. Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej wyniki badań interdyscyplinarnych / Buko A., Główka D., Trzeciecki M. (red.), 2011, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-89499-87-5, ss. 149-160

Artykuły z czasopism

Bakuła K.Olszewski R.Bujak Ł.Gnat M.Kietlińska E.Stankiewicz M.: Generalizacja NMT w opracowaniu metodologii reprezentacji rzeźby terenu, w: Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, vol. 25, 2013, ss. 19-32,

Balcerzak J.Pędzich P.: Badanie własności metrycznych odwzorowania Gaussa-Krugera elipsoidy na sferę, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 7, nr 6, 2010, ss. 7-1

Berus T., Olszewski R.Pillich-Kolipińska A.: Koncepcja i studium implementacji w architekturze SOA sieciowej usługi generalizacji informacji geograficznej, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 9, nr 4, 2011, ss. 15-28,

Bielawski B.: Koncepcja generalizacji relacji topologicznych w wielorozdzielczej bazie danych georeferencyjnych, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 10, 2012, ss. 37-45,

Bujak Ł.: Osady preglacjalne południowej części Niziny Mazowieckiej w świetle wyników analizy minerałów, w: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, nr 438, 2010, ss. 19-32,

Chałka K., Olszewski R., Zieliński J.: Bazy danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych – Zakres merytoryczny i techniczny opracowywanego projektu Rozporządzenia MSWIA, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 9, nr 6, 2011, ss. 98-102,

Fiedukowicz A.: Construction of fuzzy interference system for generalization of geographic information - selection of roads segments, w: Geoinformatica Polonica : prace Komisji Geoinformatyki, Polska Akademia Umiejętności, vol. 12, 2013, ss. 53-62,

Fiedukowicz A.Pillich-Kolipińska A.: Idea wykorzystania usług sieciowych do tworzenia map tematycznych wykorzystujących dane satelitarne , w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. XI, nr 5(62), 2013, ss. 13-23,

Fiedukowicz A., Gąsiorowski J.: Kartograficzne aspekty zastosowania data mining do pozyskiwania wiedzy z danych Powszechnego Spisu Rolnego i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 10, nr 3, 2012, ss. 55-66,

Fiedukowicz A.Głażewski A.Kowalski P.J.Olszewski R.Pillich-Kolipińska A.: Problematyka efektywności przekazu kartograficznego na przykładzie map topograficznych nowej generacji, w: Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 46, nr 2, 2014, ss. 129-139,

Fiedukowicz A.Grabowska A.Olszewski R.: Rozszerzenie kartograficznej metody koncentracji, w: Polski Przegląd Kartograficzny, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Kartograficzny, vol. 45, nr 2, 2013, ss. 121-130,

Fiedukowicz A., Gąsiorowski J., Kowalski P.J.Olszewski R.Pillich-Kolipińska A.: The statistical geoportal and the “cartographic added value” – creation of the spatial knowledge infrastructure, w: Geodesy and Cartography, vol. 61, nr 1, 2012, ss. 47-70,

Fiedukowicz A.: Wykorzystanie zbiorów przybliżonych do pozyskiwania wiedzy i budowy reguł systemu generalizacji informacji geograficznej, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 11, nr 2(59), 2013, ss. 33-46,

Głażewski A.: Analiza spójności modeli pojęciowych polskich urzędowych baz danych referencyjnych, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 7, nr 5, 2009, ss. 55-77,

Głażewski A.: Hybrydowa wizualizacja kartograficzna referencyjnych baz danych typu MRDB, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 9, nr 2, 2011, ss. 23-35,

Głażewski A.: Topograficzne modelowanie czasoprzestrzeni geograficznej na przykładzie ewolucji modelu pojęciowego TBD/BDOT, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 11, nr 1(58), 2013, ss. 69-83,

Głażewski A.Kowalski P.J.: Wieloskalowa wizualizacja danych georeferencyjnych w serwisie internetowym, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. XI, nr 5(62), 2013, ss. 25-32,

Gotlib D., Marciniak J.: Cartographical aspects in the design of indoor navigation systems, w: Annual of Navigation, vol. 19, nr 1, 2012, ss. 35-48,

Gotlib D., Kucharczyk A.: Koncepcja mapy do celów lotniczych dla Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie, w: Przegląd Geodezyjny, vol. LXXXV, nr 2, 2013, ss. 3-8,

Gotlib D.: Kontekstowość przekazu kartograficznego w aplikacjach nawigacyjnych i lokalizacyjnych, w: Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 42, nr 2, 2010, ss. 105-112,

Gotlib D.: Mapy mobilne - modelowanie prezentacji kartograficznej, w: Geoinformatica Polonica : prace Komisji Geoinformatyki, nr 11, 2012, ss. 57-65,

Gotlib D.Kukułka M.: Metodyczne wspomaganie opracowywania geokompozycji w internetowych serwisach map i geoportalach, w: Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 43, nr 2, 2011, ss. 145-154,

Gotlib D.: Model mobilnej prezentacji kartograficznej, w: Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 44, nr 1, 2012, ss. 18-29,

Gotlib D.Gnat M.: Spatial Database Modeling for Indoor Navigation Systems, w: Reports on Geodesy and Geoinformatics, Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej, vol. 95, nr 1, 2013, ss. 49-63,

Gotlib D.Olszewski R.: Szersze horyzonty – Kierunki badań kartografii w świetle Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej Chile 2009, w: Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, GEODETA Sp. z o.o., vol. 179, nr 4, 2010, ss. 39-42,

Gotlib D.Marciniak J.Gnat M.: The research on cartographical indoor presentation and indoor route modeling for navigation applications, w: IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, ss. 1-7,

Gotlib D.: Wybrane aspekty modelowania wielorozdzielczych i wieloreprezentacyjnych baz danych topograficznych, w: Geomatics and Environmental Engineering, AGH University of Science and Technology Press, vol. 3, nr 1/1, 2009, ss. 25-36,

Gotlib D., Kukułka M.: Wpływ zjawiska neokartografii na rozwój serwisów internetowych udostępniających informacje przestrzenne, w: Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 46, nr 1, 2014, 34–46

Kołodziej A.: Rejestr zabytków nieruchomych we wdrażaniu dyrektywy INSPIRE. Podsumowanie stanu prac w latach 2010-2011, w: Ochrona Zabytków, nr 1-2, 2012, ss. 159-168,

Kołodziej A.: Wykorzystanie danych referencyjnych oraz usług danych przestrzennych w projektach informatycznych dotyczących popularyzacji dziedzictwa narodowego Polski, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 10, 2012, ss. 119-132,

Kowalski P.J.: MwS czyli Mapy w sieci, w: Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, GEODETA Sp. z o.o., nr 12, 2010, ss. 64-66,

Kowalski P.J.: Kartografia w Internecie, w: Geografia w Szkole” nr specjalny 2/2011, s. 28-33,

Kowalski P.J.: Mapa jako praktyczny interfejs serwisu internetowego, w: Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 23, 2012, ss. 159-168,

Kukułka M.: Dobór przedziału skalowego geowizualizacji w serwisach geoinformacyjnych a dokładność źródła danych, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 10, nr 3 (53), 2012, ss. 77-84,

Kukułka M.: Nowe aspekty metodyczne projektowania serwisów map internetowych, w: Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 43, nr 3, 2011, ss. 239-251,

Kukułka M.: Wspomaganie kartografa amatora w procesie edycji danych w serwisach geoinformacyjnych, w: Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 23, 2012, 197–207,

Kupidura P.Marciniak J.Koza P.Kowalczyk M.: Wybrane przykłady wykorzystania morfologii matematycznej w przetwarzaniu obrazów w teledetekcji, w: Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, nr 18, 2008, ss. 323-332,

Kuźma M., Pędzich P.: Application of methods for area calculation of geodesic polygons on Polish administrative units, w: Geodesy and Cartography, vol. 61, nr 2, 2012, ss. 105-115,

Latuszek K.: Zastosowanie metody optymalizacji nieliniowej Neldera-Meada do konstrukcji odwzorowań kartograficznych o mozliwie najlepszym rozkładzie zniekształceń odwzorowawczych - na przykładzie odwzorowania azymutalnego, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. XI, nr 5(62), 2013, ss. 75-85,

Olszewski R.Fiedukowicz A.: Ewaluacja metodyki prowadzenia analiz przestrzennych w wieloreprezentacyjnej bazie danych topograficznych, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. XI, nr 5(62), 2013, ss. 87-98,

Olszewski R., Berus T., Kołodziej A., Graf R., Macias A.: Integracja baz danych tematycznych i referencyjnych w ramach tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 8, nr 1, 2010, ss. 89-98,

Olszewski R., Mogiłło-Suchowera S., Brylski M., Kamiecik A.: Koncepcja geoportalu tematycznego NATURE-SDI plus w kontekście implementacji zapisów dyrektywy INSPIRE, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 8, nr 1, 2010, ss. 99-110,

Olszewski R.Pillich-Kolipińska A.Fiedukowicz A.: Koncepcja i studium implementacji procesu zasilania komponentu TOPO250 danymi TOPO10 - generalizacja informacji geograficznej w bazie danych BDG, w: Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 25, 2013, ss. 127-140,

Olszewski R.Bielawski B., Berus T., Pillich-Kolipińska A., Kowalski P.J.: Koncepcja systemu rozpowszechniania i wymiany wiedzy o wielorozdzielczej bazie danych georeferencyjnych, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 10, nr 3, 2012, ss. 27-36,

Olszewski R., Bac-Bronowicz J.: Możliwości wymiany informacji geograficznej pomiędzy wybranymi zasobami administracji publicznej, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], 2009,

Olszewski R., Bac-Bbronowicz J.: Możliwości zasilania wielorozdzielczej bazy danych topograficznych z wybranych rejestrów publicznych, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 8, nr 1, 2010, ss. 7-16,

Olszewski R.Gotlib D., Andrzejewska M., Ostrowski W., Bielawski B.Głażewski A.Kowalski P.J.: Opis procesu modelowania kartograficznego w urzędowych bazach danych referencyjnych w Polsce, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 9, nr 1, 2011, ss. 19-32,

Olszewski R.: Prezentacja danych topograficznych w geoserwisach, w: Geomatics and Environmental Engineering, vol. 3, nr 1/1, 2009, ss. 37-44,

Olszewski R.: Rola i miejsce kartografii w kształtowaniu infrastruktury informacji przestrzennej, w: Geoinformatica Polonica : prace Komisji Geoinformatyki, vol. 11, 2012, ss. 37-47,

Pędzich P., Kuźma M.: Analiza wpływu redukcji odwzorowawczych na wartość wyznaczanych pól powierzchni wieloboków w odwzorowaniach równopolowych, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 9, nr 2, 2011, ss. 89-95,

Pędzich P.: Aproksymacja jednostajna odwzorowań kartograficznych, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 7, nr 4, 2009, ss. 67-76,

Pędzich P., Kuźma M.: Badanie zniekształceń oraz ich wpływu na wartość wyznaczanych pól wieloboków w wybranych odwzorowaniach równopolowych, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 8, nr 5, 2010, ss. 95-104,

Pędzich P.Latuszek K.: Kartografia planetarna – historia, dane źródłowe, metodyka, w: Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 46, nr 3, 2014, ss. 253-282,

Pędzich P.Latuszek K.: Odwzorowania kartograficzne nieregularnych obiektów pozaziemskich, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, vol. XII, nr Zeszyt 2(64), 2014, ss. 231-244,

Pędzich P.Gałach H.: Principles of Digital "Panneau" Cartographic Visualisations , w: Cartographic Journal, 2013,

Pędzich P.Gałach H.: Technologiczne aspekty opracowania kartograficznych zobrazowań panoramicznych, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], vol. 9, nr 2, 2011, ss. 79-88,

Pędzich P.Strychalska K.: Zastosowanie rachunku wariacyjnego do minimalizacji zniekształceń w odwzorowaniach kartograficznych, w: Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, vol. XII, nr Zeszyt 3(65), 2014, ss. 303-316,

Wronko B., Bujak Ł.: Mikrorzeźba powierzchni ziarn kwarcowych frakcji piaszczystej osadów preglacjalnych serii kozienickiej jako wskaźnik warunków transportu i depozycji, w: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, nr 438, 2010, ss. 137-154

Materiały z konferencji międzynarodowych

Andrzejewska M., Głażewski A., Kowalski P.J., Ostrowski W.: New approach to cartographic presentation of georeference database in Poland. Proceedings of the 25th International Cartographic Conference, 2011, Paris.

Andrzejewska M., B. Bielawski B., Gotlib D., Głażewski A., Kowalski P.J., Olszewski R., Ostrowski W.: Study of standardisation of the cartographic modelling process in official reference databases in Poland. Proceedings of the 25th International Cartographic Conference, 2011, Paris.

Fiedukowicz A.: Fuzzy Generalization Inference System - the example of selection parameterization for roads and hydrographic network, 2013, Proceedings of the 26th International Cartographic Conference, Dresden, Germany 25–30 August 2013, prezentacja

Gotlib D.: Selected methodological aspects of creation of cartographic presentation for the needs of mobile systems, Proc. of the 24th  Int. Cartographic Conference, Chile, 2009, International Cartographic Association,

Gotlib D. : A concept of cartographic software for designing data visualization in mobile systems”. Proc. of the 24th  Int. Cartographic Conference, Chile, 2009, International Cartographic Asscociation,

Gotlib D.: A Cartographic Presentation Model For Navigation and Location-Based Applications, w: ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences , vol. XXXVIII Part 4, 2011, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing,

Gotlib D.Marciniak J.: Potential Application of the Rough Set Theory in Indoor Navigation, w: Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms. Proceedings / Kryszkiewicz Marzena [i in.] (red.), Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8537, 2014, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-08728-3, ss. 301-308,

Jaroszewicz J.Kowalski P.J.: Requirements for a website supporting social participation in spatial planning at the commune level, w: Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing Conference Proceedings V. III, Photogrametry and Remote Sensing, Cartography and GIS, International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM, vol. III, 2014, International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, ISBN 978-619-7105-12-4, ss. 815-821,

Olszewski R.Fiedukowicz A.: Supporting the Process of Monument Classification Based on Reducts, Decision Rules and Neural Networks , w: Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms. Proceedings / Kryszkiewicz Marzena [i in.] (red.), Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 8537, 2014, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-08728-3, ss. 327-334,

Olszewski R., Zieliński J., Pillich-Kolipińska A., Fiedukowicz A., Głażewski A., Kowalski P.J.: Methodology of creating the new generation of official topographic maps in Poland, 2013, Proceedings of the 26th International Cartographic Conference, Dresden, Germany 25–30 August 2013, prezentacja

Olszewski R.Fiedukowicz A.Pillich-Kolipińska A.: Utilisation of computational intelligence for simplification of linear objects using extended WEA algorithm, 2013, Proceedings of the 26th International Cartographic Conference, Dresden, Germany 25–30 August 2013, prezentacja