Znak Zakładu Kartografii

Zakład Kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii

ZK banner

O mapach i kartografii

Gmach PW - przekrój I piętra

Gmach PW - przekrój I piętra

Mapa to model rzeczywistości, przedstawiający lokalizację oraz wybrane cechy obiektów i zjawisk, w odniesieniu do powierzchni Ziemi, innego ciała niebieskiego lub innych obiektów, np. budynku, wnętrza ciała ludzkiego, a także wzajemne relacje przestrzenne między obiektami i zjawiskami.

Rolą modelowania kartograficznego jest poprawne oddanie lokalizacji poszczególnych obiektów, ale też ukazanie ich znaczenia w kontekście przestrzennym oraz odzwierciedlenie relacji pomiędzy nimi.

Proces przetworzenia danych z modelu źródłowego do modelu aplikacji zwie się modelowaniem kartograficznym. Postać modelu danych aplikacji zależy od jej założeń funkcjonalnych. Wśród nich naczelnym jest sposób prezentacji danych. Na to zagadnienie wpływają takie czynniki, jak specyfika urządzenia, rodzaj dostarczanej informacji, metoda przekazu, dynamika zmian prezentacji.

Modele baz danych czyli zbiory zasad, według których dane są definiowane, organizowane, przetwarzane i aktualizowane, zasad właściwych wybranemu systemowi zarządzania bazą danych, podobnie jak modele wiedzy pozostają elementami zewnętrznymi w stosunku do modeli systemów informatycznych i są od nich całkowicie niezależne.

Harmonogram roku akademickiego

Harmonogram zjazdów na studiach niestacjonarnych

Tygodniowy rozkład zajęć:

DYPLOMY

Proponowane tematy prac dyplomowych

Mapowanie świata

Wykład o mapach, kartografii, bazach danych przestrzennych i systemach informacji geograficznej dla uczniów szkół średnich.